с. Плоске. Плосківський ЗЗСО І-ІІ ст. - ЗДО


запам'ятати

 



Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Управління

Результат пошуку зображень за запитом "статут"     Основні принципи управління   

Статут

Плосківського навчально-виховного комплексу

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

 

Таращанської районної ради

Київської області.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.Плосківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Таращанської районної ради Київської області знаходиться  у спільній власності територіальних громад міста та сіл Таращанського району Київської області.

Юридична адреса Плосківського навчально-виховного комплексу:

09530, Київська область, Таращанський район, с.Плоске, вул.Жовтнева,1.

1.2 Плосківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може обслуговуватися на договірних засадах централізованою бухгалтерією, може мати самостійний баланс та рахунок в установі банку.
1.3  Засновником навчального закладу є Таращанська районна  рада Київської області.
1.4 Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти та дошкільної освіти.
1.5 Головними завданнями навчального закладу є :
- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.6 Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчально-виховний комплекс, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306 (зі змінами),іншими нормативно-правовими документами, власним статутом
1.7 Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним статутом.
1.8 Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :
- безпечні умови освітньої діяльності ;
- дотримання державних стандартів освіти ;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.1 У навчальному закладі визначена українська (державна) мова навчання.
1.2 Навчальний заклад має право :
- проходити в установленому порядку державну атестацію ;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначити варіативну частину робочого навчального плану ;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани ;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України ;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу ;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб ;

- надавати платні послуги відповідно діючого законодавства України;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України ;
-біти суб’єктом освітнього округу.

1.9 У навчальному закладі створюються та функціонують :
- методичні об'єднання, творчі групи вчителів, класоводів, вихователів.
1.10 Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються  Таращанською районною центральною лікарнею.
1.11 Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1 Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

 В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освіти.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи ( щоденний, річний).
2.3 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4 Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.
2.5 Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого классу) і дошкільного підрозділу на без конкурсній основі.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.6 У школі І-ІІ ступеня навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

2.7 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня у День знань і закінчуються в 1-4 класах 25 травня, у 5-9-х класах – 31 травня, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший – з 1 вересня до 27 грудня, другий – з 13 січня до 31 травня.
2.8 Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).
2.9 За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджуються графік канікул.Тривалість  канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10 Тривалість уроків у навчальному закладі становить у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-9-х класах - 40 хвилин. Заміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Таращанської районної державної адміністрації та районною санітарно-епідеміологічною станцією.
2.11 Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та радіологічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
 Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.12 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.13 У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - рівень навчальних досягнень учнів оцінюється за рішенням педагогічної ради.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.15 Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15 Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. № 316 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 р. за № 383/15074.
2.16 При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.17 Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 р. № 94 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008 р. за № 151/14842.
2.18 Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту :
- по закінченні початкової школи - табель успішності ;
- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту ;
- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.
2.19 За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених радою навчального закладу на ці цілі). 

Організація виховання і навчання дошкільного навчального закладу

2.20    Виховання і навчання дітей дошкьного віку здійснюється у відповідності до програм, розроблених Міністерством освіти і науки України, і є складовою частиною річного плану роботи школи.

2.21    Розклад занять складають вихователі дошкільного навчального закладу відповідно до вікових груп, який затверджує директор навчально-виховного комплексу.

2.22    Форми, прийоми і методи роботи проводяться згідно програм та методичних рекомендацій, розроблених МОН України. Навчально-виховний комплекс може розробляти свої форми і методи роботи.

2.23    Тривалість занять: індивідуальних – 5-10 хв., групових 15-25 хв. Відповідно до вікових груп.

2.24    Забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей від 2-х місяців до 6 (семи) років.

2.25    Вікові групи формуються чисельністю до 15 дітей. Допускається формування змішаних груп чисельністю до 15 дітей.

2.26    Дошкільний навчальний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Тривалість перебування дітей в дошкільному навчальному закладі – 9 годин.

2.27    Режим роботи складається вихователями і затверджується директором навчально-виховного комплексу .

2.28    Тривалість сну становить 2 години.

2.29    Формування нових груп за віком і переведення дітей з однієї вікової групи в іншу проводиться наприкінці навчального року (квітень-травень), а прийом дітей – в міру звільнення місць.

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня.


3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1 Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є :
- учні (вихованці) ;
- педагогічні працівники ;
- технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;
- батьки або особи, які їх замінюють.
Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим статутом.
3.2 Учні мають право :
- обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчально-виховного комплексу;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань; 
- брати участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах науково-практичної діяльності;
-  особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні;
- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
3.3 Учні зобов'язані:

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку ;
- систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

-підвищувати свій загальнокультурний рівень;
- бережливо ставитись до майна навчально-виховного комплексу ;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

-поважати й шанувати своїх батьків, допомагати їм у кожній справі;

-проявляти повагу до старших і товаришів;

-дбати про авторитет і честь навчального закладу, підтримувати чистоту і порядок в приміщенні і на території навчального закладу;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

-поважати погляди і переконання інших.

3.4 Заохочення і стягнення.

За сумлінне навчання (працю), поведінку до учнів застосовуються такі види заохочень:

-оголошення подяки;

-нагородження почесною грамотою;

-нагородження похвальним листом або похвальною грамотою Міністерства освіти та науки України;

-вручення свідоцтва про базову загальню середню освіту з відзнакою;

-нагородження цінним подарунком;

-нагородження туристичною путівкою.


3.5 Педагогічні працівники мають право на :
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; 

-брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів навчально-виховного комплексу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

-проходити позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-вносити пропозиції керівництву навчально-виховного комплексу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;


- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;

- захист професійної честі, гідності;
 

3.6 Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.7 Педагогічні працівники зобов'язані :
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти ;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
- сприяти зростанню іміджу навчального закладу ;
- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі ;

-виконувати статут навчально-виховного комплексу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради ;
- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України ;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами ;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів ;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, органів управління освітою;

3.8 У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України .
3.10 Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
3.11 Батьки та особи, які їх замінюють, мають право :
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатись до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
3.12 Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти ї зобов'язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей 
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів 
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини 
 

4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
4.1 Управління навчальним закладом здійснюється його засновником .
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Таращанськой районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України.
4.2 Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій :
- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу ;
- учнів навчального закладу - класними зборами ;
- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. 
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Термін їх повноважень становить один рік.
Загальні збори (конференція ) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори:
- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу ;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу;
- розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу ;
- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників ;
- приймають рішення про розмір благодійних внесків для організації охорони навчального закладу під час навчально-виховного процесу.
4.3 У період між загальними зборами  діє рада навчального закладу.
4.3.1 Метою діяльності ради є :
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу ;
- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу ;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом ;
- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом ;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу ;
4.3.2 Основними завданнями ради є :
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями ;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя ;
- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі ;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів ;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів ;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти ;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей ;
- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу ;
До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами  загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.3 Рада навчального закладу діє на засадах :
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави ;
- дотримання вимог чинного законодавства України ;
- колегіальності ухвалення рішень ;
- добровільності і рівноправності членства ;
- гласності .
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальних рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів .
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
4.3.4 У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5 Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
4.3.6 Голова ради може бути членом педагогічної ради.
4.3.7 Головою ради не може бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою .
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.8 Рада навчального закладу :
- організовує виконання рішень загальних зборів ;
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин ;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням ;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу ;
- затверджує режим роботи навчального закладу ;
- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в управлінні освіти і науки, виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За високі досягнення у вивченні окремих предметів» ;
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави ;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік ;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності ;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям ;
- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій ;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу ;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні ;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;
- розглядає питання родинного виховання ;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах ;
- сприяє педагогічній освіті батьків ;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу ;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу ;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4 При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.


4.6 Директор навчального закладу :
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників ;
- організує навчально-виховний процес ;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні ;
- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу ;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

-за погодженням із профспілковим комітетом затверджує посадові обов’язки працівників навчального закладу. Подає на затвердження трудовому колективу та профспілковому комітету правила внутрішнього трудового розпорядку..
4.8 Директор навчального закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління навчального закладу.

4.9 Педагогічна рада розглядає питання :
- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу ;
- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні ;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду ;
- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;
4.10 Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11 У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1 Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2 З метою забезпечення діяльності, передбаченої Статутом, за навчальним закладом закріплюються , на правах оперативного управління, будівлі, споруди, обладнання, а також інше необхідне майно.

5.3 Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4 Майно навчального закладу та закріплені за ним земельні ділянки не підлягають вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством, а ткож не можуть бути предметом застави.
5.5. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
5.6 Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кімнат, кабінетів,  слюсарної, столярної майстерень, бібліотеки, спортивного залу,  їдальні .

5.7 Відповідно до рішення Плосківської сільської ради від 12.05. 2005 року №70 – 16 – IV  навчальний заклад має земельну ділянку 3,4 га, де розміщуються приміщення школи та їдальні, господарські будівлі, спортивні майданчики, навчально-дослідні ділянки, зона відпочинку.


6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1 Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
6.2 Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
- кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- кошти, отримані за надання платних послуг, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3 У навчальному закладі державної чи комунальної форм власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.
6.4 Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.5 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.6 Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1 Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2 Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
8.1 Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2 Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Таращанська районна державна адміністрація та відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації.

 

8.3 Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1Припинення діяльності навчального закладу відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення) або ліквідації – за рішенням засновника, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду.

9.2. Навчальний заклад є таким, що припинився, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.


9.3.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом .

9.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію навчального закладу, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж 2 місяці з дня оголошення про ліквідацію .

9.5. за результатами роботи  ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується засновником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію навчального закладу.
9.6.Майно, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, використовується за вказівкою засновника.

10. Порядок прийняття змін та доповнень до Статуту.

Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням засновника.